رسانه های فراگیر فرابر رایانه
 
quote We speak the digital language. quote

صفحه اصلی > مسوولیت حقوقی
 

مسوولیت حقوقی

محتوای وب سایت هایی که از فرابر و یا وب سایت های زیرمجموعه ی فرابر لینک خورده باشند بیانگر سابقه و یا فعالیت تجاری کنونی و/یا اعتقادات شخصی یا حرفه ای صاحبان آن وب سایت هاست و لزوما اعتقادات و یا فعالیت های فرابر را منعکس نمی کنند.
فرابر مسوول هیچکدام از اشتباهات و یا اطلاعات غلط در محتوای سایت های لینک خورده از وب سایت های فرابر و همچنین عدم رعایت قوانین محلی در کشورهای آن وب سایت ها و شرکت ها توسط آن ها نمی باشد.